Documenten

Statuten van de H.D.C. EAGLE ROTTERDAM.
ARTIKEL 1
De vereniging draagt de naam H.D.C. EAGLE ROTTERDAM en zal
gevestigd zijn te Rotterdam.
ARTIKEL 2
De vereniging stelt zich ten doel de belangen van de H.D./Indianrijders
in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder te
behartigen.
Onder haar leden een vriendschapsband te vormen en te onderhouden.
Zij tracht dit doel te bereiken door het organiseren van
toertochten c.q. weekenden in clubverband.
Samenwerking met andere motorclubs en het organiseren van kontaktavonden
in het winterseizoen.
ARTIKEL 3
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t;m 31 december.
ARTIKEL 4
Van de vereniging kunnen lid worden personen boven de leeftijd van
18 jaar, zij moeten in het bezit zijn van een Harleyjindian, een
geldig rijbewijs en verzekerd zijn.
Donatie is mogelijk, wanneer men niet in het bezit is van een
Harleyjindian.
Donateurs hebben geen stemrecht.
ARTIKEL 5
Het bestuur kan een lid royeren in geval van wangedrag, het
wanordelijk gedragen op de weg, het meerdere malen in gevaar
brengen van het overige verkeer, wanbetaling (het na 3 maanden
na 1 januari nog niet betaald hebben van de contributie, zonder
aanwijsbare reden en na herhaaldelijke schriftelijke aanmaningen).
Het bestuur heeft een ballotagecommissie opgericht, deze kan
een lid royeren, wanneer deze niet past in de structuur van
de club.
Opzegging moet een maand van tevoren gebeuren, hetzij schriftelijk/
telefonisch bij het secretariaat van de club, indien dit niet
gebeurd gaat het lidmaatschap gewoon door zo ook de contributie.
ARTIKEL 6
Het bestuur leidt de vereniging, beheert de financien en eigendommen
van de club, voert de besluiten van de ledenvergaderingen
uit en is gerechtigd in spoedgevallen zelfstandig op te
treden.
Het bestuur zorgt voor de naleving van de reglementen, zij stelt
de ledenvergaderingen vast en nodigt de leden uit tot het
bijwonen ervan.
De voorzitterjvice-voorzitterjpenningmeesterjtoercommissaris en de
secretaresse vormen het dagelijks bestuur en vertegenwoordigen de
vereniging in en buiten de rechten.
ARTIKEL 7
De voorzitter leidt alle bestuurs-en ledenvergaderingen; bij ZlJn
afwezigheid wordt deze taak overgenomen door de vice-voorzitter.
Hij houdt oog op het naleven van de reglementen, alsmede voor
de overige gang van zaken. Hij bepaalt de data der bestuursvergaderingen,
zo dikwijls hij dit nodig acht.
ARTIKEL 8
De secretaresse is belast met de briefwisseling, het archiefbeheer
en alles wat tot een vlotte afwikkeling aller administratieve werkzaamheden
behoort, geschiedt onder haar verantwoording.
Zij houdt kopie van de uitgaande correspondentie en geeft inzage
aan het overige bestuur.
ARTIKEL 9
De penningmeester beheert de geldmiddelen en is belast met het innen
van de contributie, hij zal de daarop betrekking hebbende administratie
bijhouden. Hij draagt in het algemeen zorg voor de versterking
der geldmiddelen van de vereniging en is persoonlijk voor de
onder zijn beheer zijnde gelden aansprakelijk.
Op één der bestuursvergaderingen doet hij mededeling van de stand der
kasmiddelen en op de algemene ledenvergadering mag door de leden
kascontrole gehouden worden.
ARTIKEL 10
De toercommissaris draagt er zorg voor, dat wanneer de club ergens
naartoe gaat hij de juiste weg weet en hij treft de noodzakelijke
voorbereidingen.
ARTIKEL 11
De contributie dient bij vooruitbetaling te geschieden per bank of
in handen van de penningmeester en uiterlijk voor 1 april van het
lopende jaar.
de contributie voor leden
de contributie voor donateurs
= f 50.- per jaar.
= f 25.- per jaar.